Terapian omavastuukuluihin on myöntämisedellytysten täyttyessä mahdollista saada Kelasta 16 vuotta täyttäneen vammaistukea, eläkettä saavan hoitotukea tai alle 16-vuotiaan vammaistukea.

- 16 vuotta täyttäneen vammaistuen (http://www.kela.fi/vammaistuki-aikuiselle) tavoitteena on tukea sairaiden tai vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön tai opiskeluun sekä toimintakyvyn ylläpitämistä, kotona asumista, kuntoutusta ja hoitoa. Vammaistukea myönnetään sairaudesta tai vammasta aiheutuvan haitan, tarvittavan avun, palvelusten ja erityiskustannusten korvaamiseksi.” (Kela, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, 21.07.2016) (Hakulomake EV 256)

- Eläkettä saavan hoitotukeen (http://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki) voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka saa esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea. Hoitotuen saaminen edellyttää, että henkilön toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää henkilön kykyä huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua), tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Etuuden myöntäminen edellyttää lisäksi säännöllistä avuntarvetta esim. henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa tai kommunikoinnissa tai tarvetta ohjaukseen tai valvontaan, kuten. muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa arjen eri toiminnoissa. Usein tällaista haittaa ajatellaan syntyvän vain somaattisista vaivoista, mutta yhtälailla psyykkiset rasitteet voivat vaikeuttaa arkisia askareita ja kuormittaa toimintakykyä niin, että henkilökohtaiset toiminnot ja kodin ulkopuolella asiointi käy ylivoimaiseksi. (Hakulomake EV 256)

- Alle 16-vuotiaan vammaistuki (http://www.kela.fi/vammaistuki-lapselle) on tarkoitettu pitkäaikaisesti sairaalle lapselle. Tuen saaminen edellyttää, että pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu perheelle vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen. (Lomake EV 258)

Kaikki kolme edellä mainittua tukea ovat kolmiportaisia, eli tuen suuruus määräytyy sairaudesta aiheutuvan haitan sekä avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeen tai sairaudesta johtuvien erityiskustannusten perusteella.